طراحی سایت
جزئيات مطلب
برگزاری كارگاه احياء قلبي ريوي پيشرفته در تاریخ 4/4/91

 

 

در راستاي افزايش مهارت باليني همكاران گروه پزشكي، كارگاه احياء قلبي ريوي پيشرفته از طرف اين دانشكده و توسط آقاي دكتر خليقي متخصص بيهوشي و استاديار دانشگاه علوم پزشكي ايلام در تاریخ 4/4/91برگزار گرديد. اين كارگاه داراي 10 امتياز بوده و تعدادي از همكاران دانشگاه هاي همجوار نيز در آن شركت كردند.

درج مطلب توسط : nursing
تاريخ درج مطلب : 1391/04/05
تعداد بازديد : 1579

بازگشت
جستجو