طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: چهارشنبه 08 آذر 1396

  مشارکت گروه مامایی در برگزاری کارگاه آموزش فوریت های مامایی

امتیاز: Article Rating
گروه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی در برگزاری کارگاه آموزش فوریت های مامایی که جهت ماماهای شاغل در استان در تاریخ 7/9/96 در سالن کنفرانس ستاد دانشگاه با هماهنگی امورمامایی معاونت درمان برگزار گردید ،مشارکت داشتند .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو