طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: شنبه 09 دی 1396

  شبکاری دانشجویان ومربیان دانشکده پرستاری ومامایی دربیمارستانهای آموزشی از ترم بهمن 1396

امتیاز: Article Rating
ریاست دانشکده : در راستای کاهش تراکم جمعیت دانشجویان درشیفت صبح وهمچنین ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان این دانشکده ، مربیان واعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی ازاوایل ترم بهمن سال تحصیلی 97- 96 شبکاری در بیمارستان را تجربه می کنند .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو