X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 مهر 1397

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 31/6/97 لغایت 4/7/97)

امتیاز: Article Rating

- برگزاری آزمون آسکی گروه پرستاری( شنبه و یکشنبه  31/6/97 و 1/7/97 )

-ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید ( شنبه و یکشنبه 31/6/97 و 1/7/97 )

-بازدید از مدارس جهت واحد کودک سالم توسط مدیر گروه پرستاری ( یک شنبه 1/7/97 )

-جلسه توجیهی دانشجویان عرصه توسط مدیر گروه پرستاری ( دوشنبه 2/7/97 )   

-تکمیل طرح درس و دوره گروه های دانشکده ( در طول هفته جاری )

-تکمیل پرونده اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی ( در طول هفته جاری )

-پیگیری خطوط تلفن داخلی دانشکده پرستاری و مامایی ( در طول هفته جاری )

-پیگیری نیرو جهت دبیرخانه دانشکده پرستاری و مامایی ( در طول هفته جاری )

-پیگیری سیستم سرمایشی ( در طول هفته جاری )

-پیگیری نصب پرده های کلاس ها و واحد های اداری ( در طول هفته جاری )

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز