X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 14 مهر 1397

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری( 14/7/97 لغایت 18/7/97 )

امتیاز: Article Rating

- جلسه شورای پژوهشی دانشکده شنبه 14/7/97 (ساعت 14-12:30)

-پیگیری مصوبات شورای آموزشی ( شنبه و یکشنبه 14و 15/7/97 )

-انجام حذف و اضافه دانشجویان (14و 15 /7/97 )

-برگزاری جلسه تدوین قرار داد با تولیدی کمیا جهت دوخت روپوش دانشجویان (شنبه 14/7/97 ساعت 12-2)

-بازدید از فیلد بالینی توسط مدیر گروه پرستاری ( در طول هفته جاری )

-جلسه با دانشجویان ورودی جدید پرستاری توسط مدیر گروه پرستاری ( در طول هفته جاری )

-کارگاه جستجو در منابع الکترونیک برای دانشجویان ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری ( در طول هفته جاری )

-بارگزاری اطلاعات برنامه توسعه راهبردی در سایت وزارت ( در طول هفته جاری )

-پیگیری خطوط تلفن مستقیم و داخلی توسط امور عمومی دانشکده ( در طول هفته جاری )

-پیگیری تجهبز نماز خانه توسط امور دانشجویی ( در طول هفته جاری)

-پیگیری راه اندازی سلف اساتید توسط امور عمومی دانشکده ( در طول هفته جاری )

-تجهیز سایت کامپیوتر توسط کارشناس آتی ( در طول هفته جاری)
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز