X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 14 آبان 1397

  بازدید معاون گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی دانشجویان در بیمارستان آیت ا .. طالقانی

امتیاز: Article Rating
 روز چهارشنبه مورخ 9/8/97 ، توسط معاون گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی واقع در بیمارستان آیت ا... طالقانی با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز