X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 10 آذر 1397

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری )10/9/97 لغایت 14/9/97 )

امتیاز: Article Rating

-جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ( ساعت 30/12 یکشنبه 11/9/97 )

-جلسه شورای گروه مامایی (ساعت 30/12 الی 14 دوشنبه 12/9/97 )

-برگزاری سمینار دانشجویان در عرصه مامایی  تحت عنوان مراقبت های بارداری،زایمان و پس از آن(ساعت 30/8 الی 12 دوشنبه 12/9/97 )

-پیگیری مصوبات شورای آموزشی (در طول هفته جاری )

-کارگاه آموزشی دانشجویان ترم 5 پرستاری ( در طول هفته جاری )

-بازدید از فیلد بالینی توسط مدیر گروه پرستاری ( در طول هفته جاری )

-بازدید از فیلد بالینی توسط معاون گروه پرستاری ( در طول هفته جاری )

-جلسه با مسئولین بخش ها و سوپروایزر بیمارستان امام خمینی ( ره ) جهت ارزیابی طرح حضور دانشجویان عرصه در برنامه کاری پرسنل ( در طول هفته جاری )

-پیگیری جهت راه اندازی واحد انتشارات دانشکده،پیگیری جهت رفع مشکل جاده از شهرداری،ترمیم سقف کلاس 210و تفکیک اقلام موجود در انبار ( در طول هفته جاری )

-بازدید معاون آموزشی دانشکده از فیلد آموزش بالینی ( در طول هفته جاری )

-بازدید مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی ( در طول هفته جاری )

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز