X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 21 اردیبهشت 1398

  بازدید مدیر گروه مامایی از مرکز پزشکی قانونی و پایگاه بهداشتی جانبازان

امتیاز: Article Rating

روز شنبه 21/2/98 مدیر گروه مامایی از مرکز پزشکی قانونی و پایگاه بهداشتی جانبازان به منظور بررسی کیفیت آموزش دانشجویان بازدید به عمل آوردند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز