X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  برگزاری شورای گروه مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز شنبه 21/2/98 جلسه گروه مامایی با حضور اعضای هیئت علمی مامایی در دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید در این جلسه اعضاتی حاضر به بیان مسائل موجود در گروه پرداختند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز