X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 خرداد 1398

  برگزاری جلسه شورای نمایندگان درد انشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز سه شنبه 7/3/98 راس ساعت 12:30 جلسه شورای نمایندگان با حضور مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی و نمایندگان دانشجویان پیرامون مسائل و مشکلات موجود در گروه های مختلف تشکیل گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز