X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 07 مهر 1398

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی از تاریخ 6/7/98 لغایت 10/7/98

امتیاز: Article Rating

_ برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان پرستاری ورودی جدید – مدیرگروه پرستاری -آموزش –معاون آموزشی – اساتید پرستاری ( شبه 6/7/98 ساعت 9 )

_ جلسه شورای پژوهشی – معاون آموزشی و کارشناس پژوهش ( شنبه 6/7/98 ساعت 14-12 )

_ بازدید مدیر گروه از فیلد بالینی دانشجویان مامایی – مدیرگروه پرستاری ( یکشنبه 7/7/98 )

 _ جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی ( یکشنبه 7/7/98 ساعت

_ برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان مامایی- مدیرگروه مامایی ( دو شنبه 8/7/98 ساعت 8 )

_ جلسه استاد مشاور در دفتر ریاست دانشکده – معاون آموزشی و خانم محمدنژاد ( دوشنبه 8/7/98 ساعت 14-12 )

_ برگزاری مصاحبه از دانشجویان فوریت پزشکی – مدیرگروه پرستاری ( دوشنبه 8/7/98 )

_ کارگاه آموزشی معاینات نوزاد جهت دانشجویان مامایی در بیمارستان آیت الله طالقانی – خانم محمدنژاد ( سه شنبه 9/7/98 ساعت 13:30-11 )

_ کارگاه آموزشی NST پارتوگراف جهت دانشجویان مامایی در بیمارستان آیت الله طالقانی – خانم محمدنژاد ( چهارشنبه 10/7/98 ساعت 13:30-11 )

_ پیگیری خرید وسایل جهت قسمت های اداری و آموزشی – آقای کرم بیگی و مدیریت دانشکده ( در طول هفته )

_ پیگیری نصب سر درب اتاق جهت واحدهای درخواست کننده – آقای کرم بیگی و مدیریت دانشکده ( در طول هفته )

_ بازدید از فیلد بالینی توسط مدیر و معاون گروه پرستاری – مدیرگروه پرستاری ( در طول هفته )

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز