X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 22 اردیبهشت 1399

  برگزاری جلسه گروه پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی(21/2/99)

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه مورخ  21/2/99 جلسه گروه پرستاری با حضور اعضای هیئت علمی گروه در محل دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل گردید در این جلسه در مورد مسائل و مشکلات موجود و همچنین برنامه کارآموزی دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز