X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 22 اردیبهشت 1399

  برگزاری مصاحبه متقاضیان مربی پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه مورخ 21/2/99 مصاحبه متقاضیان مربی پرستاری توسط اعضای گروه پرستاری در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز