X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 05 مهر 1399

  بازدید و ارزیابی پایان دوره کارآموزی بهداشت دانشجویان ترم 5 مامایی توسط مدیر گروه مامایی و مسئول EDO دانشکده

امتیاز: Article Rating

بازدید و ارزیابی پایان دوره کارآموزی بهداشت دانشجویان ترم 5 مامایی توسط مدیر گروه و مسئول EDO دانشکده پرستاری روز چهارشنبه 2/7/99 در درمانگاه شماره 4 و 7 انجام پذیرفت در این بازدید دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز