X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 18 آبان 1399

  ارزشیابی پایان دوره دانشجویان گروه پرستاری توسط مسئول توسعه آموزش دانشکده و معاون گروه پرستاری

امتیاز: Article Rating

روز چهارشنبه 30/8/99 ارزشیابی پایان دوره دانشجویان گروه پرستاری توسط مسئول توسعه آموزش دانشکده و معاون گروه پرستاری در بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز