X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 02 اسفند 1399

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی (2/12/99 لغایت 5/12/99)

امتیاز: Article Rating

معاون آموزشی :

-برگزاری آزمون آسکی دانشجویان ترم هفت پرستاری

-برگزاری وبینار آشنایی دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات آموزشی و آئین نامه های مربوطه توسط مسئولین دانشکده

معاون پژوهشی :

-ملاقات با مدیر محترم پژوهش در خصوص روند طرح های مشترک و جذب گرنت ( در طول هفته )

گروه مامایی :

-بازدید از فیلد بالین و ارزیابی پایان دوره در تاریخ 3/ 12/ 99

-برگزاری کارگاه RCA برای اعضای هیئت علمی گروه مامایی ( سه شنبه و چهار شنبه 5 و 6 اسفند )

امور عمومی :

-اصلاح ورودی پردیس

-بازدید از سیستم گرمایشی

-هماهنگی جهت پرداخت حقوق رانندگان

 بازدید از مراکز جامع سلامت در تاریخ 5/ 12

تنظیم و ارسال گزارش تدریس نیمسال اول 99 (طول هفته )

صدور ابلاغ تدریس اساتید نیمسال دوم 99 (طول هفته )

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز