X

معاون دانشکده

حوزه معاونت دانشکده معاون دانشکده

  نام و نام خانوادگي: دکتر معصومه شوهانی

مقطع تحصيلي: دکترا
رشته تحصيلي: پرستاری

ایمیل:
رتبه دانشگاهي : استادیار
تلفن :