طراحی سایت
معاون دانشکده

  نام و نام خانوادگي:ملوک جعفرپور

مقطع تحصيلي: فوق ليسانس
رشته تحصيلي:مامائي

ایمیل:jaafarpour-m@medilam.ac.ir
رتبه دانشگاهي : مربي
تلفن : 08432237954

ساعات هفته ملاقات با دانشجو : شنبه 10 الی 12 و سه شنبه 11 الی 13
ساعات هفته ملاقات با اساتید : هر روز 12 الی 14

جستجو