طراحی سایت
کارگاههای تشکیل شده در سال 89

1-كارگاه حقوق بيمار جهت دانشجويان درعرصه مامايي،سرفصل كارگاه :حقوق بيماروارتباط بيمار، مربيان: آقاي تقي ن‍‍ژاد، خانم سهرابي ، محل :سالن كنفرانس دفترتوسعه،  تاريخ 26/11/89


2-كارگاه ارتقاءكيفيت،مربي: آقاي دکتر مظفري ، محل :سالن كنفرانس دفترتوسعه  تاريخ 28/9/89


3-كارگاه آموزشي كاربا كامپيوتر و وسايل سمعي بصري كلاسها، مربي: خانم مهندس قنبري ،محل: كلاس 6دانشكده پرستاري، تاريخ 18/7/89


4-كارگاه آموزشي تغذيه با شيرمادر، مربيان : خانم ها ديركوند، جعفرپور،سهرابي ،كريمي ، محل :سالن كنفرانس دفترتوسعه  تاريخ 25/7/89


5-كارگاه آموزشي تنظيم خانواده،مربيان : خانم ها ديركوند، جعفرپور،سهرابي ،كريمي، محل :سالن كنفرانس دفترتوسعه  24/7/89


6-كارگاه احياء نوزادان ويژه دانشجويان مامايي محل :سالن كنفرانس دفترتوسعه مربي :آقاي دكتركلوندي، 7/4/89


7-برگزاري كارگاه دوروزه روش تحقيق مقدماتي دربيمارستان امام خميني،شماره مجوز:1321/40/22/آ، محل :سالن كنفرانس بيمارستان،مربيان :خانم ديركوند،آقاي تقي نژاد،خانم سهرابي،خانم جعفرپور،آقاي جمشيدبيگي ، 19/3/89لغايت 20/3/89


8-كارگاه پروپوزال نويسي، مربيان :خانم ديركوند،آقاي تقي نژاد ،آقاي دکتر مظفري،محل برگزاري: بيمارستان امام خميني وبيمارستان شهيدمصطفي خميني،تعدادشركت كنندگان 30نفر، 18/3/89لغايت 19/3/89


9-كارگاه روش تحقيق مقدماتي،مربيان : آقاي دكتر خسروي،آقاي جمشيدبيگي،آقاي مهندس پورنجف،خانم ديركوند،آقاي رضايي، خانم غياثي، محل برگزاري: بيمارستان امام خميني وبيمارستان شهيدمصطفي خميني تعدادشركت كنندگان30نفر،  5/3/89لغايت 12/3/89


10-كارگاه آموزه هاي مديريت در پرستاري، محل برگزاري: بيمارستان امام خميني،مربيان :آقايان رضايي،رضاپسند،خاني،دکتر مظفري،سرفصل آشنايي با روش هاي نوين مديريت درسطوح مختلف، تاريخ 28/2/89لغايت 29/2/89

 

 11- کارگاه حقوق بیمار در نظام سلامت ، محل برگزاری : بیمارستان امام خمینی، اساتید : آقای دکتر مصیب مظفری. زمان برگزاری: آبان ماه 1390

 

12- کارگاه منبع نویسی با نرم افزار end note. محل برگزاری : سالن دفتر توسعه دانشگاه. زمان برگزاری: 26/10/90. استاد: آقای وحید قنبری. شرکت کنندگان: مربیان و اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

جستجو