X

معرفی معاون آموزشی دانشکده

معاون آموزشی دانشکده معرفی معاون آموزشی دانشکده

  نام و نام خانوادگي: دکترآرمان آزادی

مقطع تحصيلي: دکترا
رشته تحصيلي: پرستاری

رتبه دانشگاهي :دانشیار
 

برنامه هفتگی

رزومه
شرح وظایف