X

فراخوان دانشجویان برجسته پژوهشیبه منظور انتخاب دانشجويان برجسته پژوهشي دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان پژوهشگر در سایت دانشکده پرستاری و مامایی بارگذاری شده است. لذا دانشجويان واجد شرايط مي توانند از تاريخ 01/03/1397 لغايت 15/03/1397 مستندات خود را  مطابق آيين نامه همراه با  فرم تكميل شده چك ليست دستورالعمل اجرايي به كميته تحقيقات دانشجويي مركزي شخصا تحويل نمايند تا پس از مطابقت و انجام فرآيند اداري به دفتركميته كشوري تحقيقات دانشجويي ارسال گردد.  مطابق ماده 2 آيين‌نامه «تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان» اين دستورالعمل ويژه دانشجويان مقاطع مختلف و فارغ التحصيلان تا حداكثر 2 سال بعد فارغ التحصيلي مي باشد.

 

 

واحد پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی

 

 دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی

چک لیست دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی

 قابل توجه پژوهشگران

 

 احتراما با نوجه به نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رابطه با طرح های پژوهشی  آن دانشکده /مرکز دستور فرمایید متقاضیان از طریق سامانه صندوق حمایت از پژوهشگران به آدرس www.lnsf.org ثبت نام و سپس طرح های خود را وارد نمایند.