X

واحد منتورینگ دانشکده پرستاری و مامایی زیر نظر سرکار خانم دکتر شوهانی، و به سرپرستی آقای اسد ایمانی به شرح مندرج در چارت فعالیت دارد.