X

واحد منتورینگ دانشکده پرستاری و مامایی زیر نظر معاونت محترم آموزشی دانشکده، سرکار خانم دکتر شوهانی، و به سرپرستی آقای اسد ایمانی به شرح مندرج در چارت فعالیت دارد.

چارت اعضای منتورینگ دانشکده