طراحی سایت
اعضای کمیته اخلاق

اعضای کمیته اخلاق دانشکده پرستاری و مامایی


 

اعضای کمیته

سمت

آقای دکتر حمید تقی نژاد

 

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم ملوک جعفر پور

 

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم سارا محمد نژاد

 

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر معصومه اطاقی

 

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر معصومه شوهانی

 

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

سرکار خانم فریده دشتبانی

 

مسئول آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

جناب آقای محمدرضا بسطامی

 

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 خانم زینب سهرابی
عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 

جستجو