X

کمیته ارزشیابی بالینی به روش OSCE متشکل از تعدادی از اعضای هیئت علمی گروه ،اساتید، مربیان و کارشناسان رشته که آشنا به ارزشیابی عملکرد بوده، می باشد. این کمیته رسما مسئولیت طراحی و برگزاری آزمون را بر عهده دارد و  در این راستا اعضاء کمیته مسئولیت هماهنگی و نظارت بر کل فرایند طراحی، سازماندهی، تامین منابع، اجرا، اختصاص نمره و تعیین حد نصاب قبولی، و بازخورد را بر عهده دارند. و همچنین این کمیته مسئول تعیین محتوای آزمون (پیش نویس معتبر)، طراحی ایستگاههای متناسب با پیش نویس مورد تایید، برگزاری آزمون، نمره دهی و ارائه بازخورد به دانشجویان و اداره آموزش می باشد.

 

وظایف اعضا کميته در مرحله قبل از آزمون شامل:
 تایید و روا سازی طرح اولیه حد اقل 3 ماه قبل از آزمون
 تخمین هزینه های آزمون بر اساس طرح اولیه و تامین هزینه
 طراحی ایستگاهها
 بررسی و رواسازی ایستگاههای تهیه شده توسط هر یک اساتید (همکاری حضوری)
 تایید نهایی هر ایستگاه در جلسات کمیته و ترجیحا تشکیل بانک ایستگاه
 تعیین حداقل نمره قبولی برای هر ایستگاه
 تعیین حداقل نمره قبولی کل آزمون
 یافتن و به کارگیری بیمار/ بیمارنمای مناسب
  آموزش بیمار/ بیمارنماها
 تست و تایید بیمارنماها
 تعیین ناظرین هر ایستگاه با ذکر نام و آموزش ناظرین با هدف:
 نیل به دیدگاه های یکسان در مورد عملکرد دانشجویان، بازخورد های مجاز و غیر مجاز به دانشجویان در حین عملکرد آنها و نهایتا یکسان سازی و روا سازی نظارت ناظرین مختلف
 کاهش اضطراب دانشجویان
 پیش بینی و تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز
 اطلاع رسانی به دانشجویان

وظایف اعضا کمیته OSCE در مرحله برگزاری آزمون شامل:
 آماده سازی مکان آزمون
 اطمینان از امنیت آزمون، قرنطینه، جمع آوری تلفن های همراه و اتیکت آزمون شوندگان و تکثیر چک لیست های ارزیابی
 چینش ایستگاهها شامل وسایل و تجهیزات، نصب علائم راهنما، دستورالعملهای راهنما، ...
 تایمر و زنگ مطمئن و تعیین فرد مسئول تنظیم وقت (با ذکر نام)
 اطمینان از حضور به موقع کلیه ناظرین و بیمارنماها و نظارت و هماهنگی بین روتیشن های مختلف و چرخش دانشجویان

وظایف اعضا کمیته OSCE در مرحله پس از آزمون شامل :
 اعلام نمرات هر یک از ایستگاهها
 ارائه بازخورد کامل به هر دانشجو که در بر گیرنده جزئیات و پیشنهاداتی در مورد حیطه های قوت و ضعف آزمون شوندگان در انجام هر مهارت باشد
 بررسی Inter observer reliability  در هر ایستگاه
 بررسی بازخورد دانشجویان، بیمارنماها و ناظرین، گزارش قوت و ضعف آزمون و راهکارهای مربوطه