اخبار گروه پرستاری حداقل
02
چکیده: در تاریخ 1/7/96 جلسه توجیهی ورود به عرصه  جهت دانشجویان ترم 7و 8 پرستاری و ترم 4 کارشناسی فوریت پزشکی با حضور اساتید و مربیان گروه پرستاری  و با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات کارآموزی ها برگزار گردید.
02
چکیده: جلسه مربیان گروه پرستاری با تمرکز بر رعایت اصول و قوانین کارآموزی در ترم آینده در دفتر مدیر گروه پرستاری در تاریخ1/7/96 برگزار گردید.
27
چکیده: در تاریخ 7/6/96 در دفتر ریاست دانشکده جلسه گروه پرستاری با تاکید بر نحوه برگزاری آزمون آسکی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور اعضای هیئت علمی پرستاری و مربیان پرستاری برگزار شددر خصوص چگونگی اجرای آزمونها ،تعداد ایستگاهها و همچنین محتوای ایستگاهها و گروه بندی دانشجویان برای اجرای آزمون آسکی بحث و تبادل نظر شد.
01
چکیده: جلسه گروه پرستاری با حضور اعضای هیئت علمی و مربیان گروه در تاریخ  23/3/96 از ساعت 12:30 الی 13:30 با تاکید بر آزمون آسکی دانشجویان ترم 6 پرستاری ، در محل دفتر ریاست دانشکده  برگزار گردید.
جستجو