حداقل


برنامه کارآموزی درعرصه مدیریت دانشجویان ترم چهارم کارشناسی ناپیوسته مامایی روزانه (1)

 

 

برنامه کارآموزی درعرصه مدیریت دانشجویان ترم چهارم کارشناسی ناپیوسته مامایی روزانه(2)

 

 

برنامه کارآموزی  نشانه شناسی دانشجویان ترم دوم کاردانی فوریت روزانه 

 

 

برنامه کارآموزی نشانه شناسی دانشجویان ترم دوم کارشناسی فوریت روزانه

 

 

برنامه کارآموزی نشانه شناسی دانشجویان ترم سوم کارشناسی مامایی روزانه

 

 

برنامه کارآموزی نوزادان ویژه دانشجویان ترم چهارم کارشناسی ناپیوسته مامایی روزانه


 

برنامه کارآموزی نوزادان ویژه دانشجویان ترم 7 کارشناسی پیوسته مامایی

 

 

برنامه کارآموزی اصول و فنون دانشجویان ترم 2 کاردانی فوریت پزشکی

 

 

برنامه کارآموزی بزرگسالان/سالمندان (1) دانشجویان ترم 3 کارشناسی پرستاری روزانه

 

 

برنامه کارآموزی بزرگسالان سالمندان(3) دانشجویان ترم 5 کارشناسی پرستاری

 

 

برنامه کارآموزی بیماریهای کودکان و بهداشت روان دانشجویان ترم پنجم کارشناسی پرستاری روزانه

 

 

برنامه کارآموزی پرستاری بهداشت روان و بیماریهای کودکان دانشجویان ترم ششم کارشناسی پرستاری روزانه

 

 

برنامه کارآموزی جراحی دانشجویان ترم دوم کارشناسی ناپیوسته فوریت روزانه

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 7 و 8 پرستاری بیمارستان های سرابله 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان ترم 7 و 8 پرستاری بیمارستان های ایوان

 

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان ترم 8 پرستاری

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان ترم 4 کاردانی فوریت

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان ترم 4 کارشناسی ناپیوسته فوریت پزشکی

 

 

            برنامه کار آموزی در عرصه دانشجویان ترم 7           


برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان ترم 8 پرستاری

 


برنامه کارآموزی سلامت فرد و خانواده ترم (3) کارشناسی پرستاری روزانه

 

 


برنامه کارآموزی مادران نوزادان ترم سوم کارشناسی پرستاریبرنامه کارآموزی پرستاری داخلی - جراحی (4)دانشجویان ترم ششم کارشناسی پرستاری روزانه

 

برنامه کارآموزی در عرصه واحد بهداشت مادران و نوزادان-  دانشجویان  در عرصه پرستاری ترم هشت


برنامه کارآموزی دانشجویان ترم سوم  کارشناسی پرستاری


برنامه کارآموزی اصول و مهارت ها دانشجویان ترم 1 پرستاری

 

جستجو