حداقل


 

برنامه کارآموزی بزرگسالان سالمندان (1) ترم 4 پرستاری گروه 1


برنامه کارآموزی بزرگسالان سالمندان (1) ترم 4 پرستاری گروه 2


برنامه کارآموزی بیماری های روان ترم 6 کارشناسی پرستاری


برنامه کارآموزی مراقبت ویژه ترم 6 پرستاری


برنامه کارآموزی مشکلات شایع ترم 6پرستاری


برنامه کارآموزی مادران و نوزادان (دانشجویان پسر)ترم 4 پرستاری

برنامه کار آموزی مادران و نوزادان (دانشجویان دخنر) ترم 4 پرستاری


برنامه کارآموزی پرستاری کودک سالم  دانشجویان ترم چهارم کارشناسی پرستاری روزانه(گروه 1)برنامه کارآموزی پرستاری کودک سالم  دانشجویان ترم چهارم کارشناسی پرستاری روزانه(گروه 2)برنامه کارآموزی پرستاری بهداشت محیط دانشجویان ترم چهارم پرستاری گروه1


برنامه کارآموزی پرستاری بهداشت محیط دانشجویان ترم 4 پرستاری گروه 2


برنامه کار آموزی در عرصه ترم 7 پرستاری


برنامه کار آموزی در عرصه ترم 8 پرستاری


برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان ترم 8 کترشناسی پرستاری ( گروه1 )


برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان ترم 8 کارشناسی پرستاری ( گروه 2 )


برنامه کار آموزی درعرصه بهداشت مادران و نوزادان (دانشجویان دختر ) ترم 8 کارشناسی پرستاری


برنامه  کار آموزی پرستاری ترم 2 کارشناسی هوشبری


برنامه کار آموزی مهارت های پرستاری ترم 3 کارشناسی اتاق عمل


برنامه کار آموزی تروما 1 دانشجویان ترم 3 کاردانی فوریت


برنامه کار آموزی داخلی دانشجویان ترم 3 کارشناسی فوریت


برنامه کار آموزی زنان و زایمان دانشجویان ترم 3 کارشناسی فوریت


برنامه کار آموزی سامانه اور ژانس ترم 3 کارشناسی فوریت


برنامه کارآموزی  فوریت اطفال دانشجویان ترم سوم   کارشناسی فوریت  

 


برنامه کار آموزی فوریت داخلی ترم 3 کاردانی  فوریت


برنامه کار آموزی مدیریت راه هوایی ترم 3 کارشناسی فوریت


برنامه کارآموزی سلامت جامعه دانشجویان ترم دوم کارشناسی پرستاری (گروه 1)


برنامه کارآموزی سلامت جامعه دانشجویان ترم دوم کارشناسی پرستاری (گروه 2)


برنامه کار آموزی اصول و فنون پرستاری ترم 2 مامایی


برنامه کار آموزی کودکان ترم 4 کارشناسی پیوسته مامایی


برنامه کار آموزی در عرصه مدیریت دانشجویان ترم 8 مامایی


برنامه پراتیک دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم اول (خواهران)


برنامه کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری دانشجویان ترم 1 کارشناسی پرستاری

جستجو