حداقل

 


نسخه اولیه برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی جهت اطلاع دانشجویان ،نسخه نهایی مجددا آپلود خواهد شد.حداقل

 

برنامه کارآموزی تابستان سرابله دانشجویان فوریت پزشکی


برنامه کارآموزی سلامت جامعه (ترم 2 کارشناسی پرستاری)

 

برنامه کارآموزی سلامت فرد و خانواده (ترم 3 کارشناسی پرستاری )

 

برنامه کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان( ترم 3کارشناسی پرستاری -برادران )

 

برنامه کارآموزی بزرگسالان سالمندان (1)(ترم 3 کارشناسی پرستاری)

 

برنامه کارآموزی بهداشت روان (ترم 5 کارشناسی پرستاری (گروه 1))


برنامه کارآموزی بهداشت روان (ترم 5 کارشناسی پرستاری (گروه 2))

 

برنامه کارآموزی بیماری های کودکان (ترم 5کارشناسی پرستاری (گروه1))

 

 

برنامه کارآموزی بیماری های کودکان (ترم 5 کارشناسی پرستاری (گروه2))

 

 

برنامه کارآموزی بزرگسالان سالمندان(3 )(ترم 5 کارشناسی پرستاری (گروه1))

 

 

برنامه کارآموزی بزرگسالان سالمندان (3)(ترم 5 کارشناسی پرستاری (گروه2))

 

برنامه کارآموزی در عرصه ترم 7 کارشناسی پرستاری

 

برنامه کارآموزی در عرصه ترم 8 کارشناسی پرستاری

 

 

برنامه کارآموزی اصول و فنون و مراقبت ها (ترم 2 کاردانی فوریت )

 

 

برنامه کارآموزی نشانه شناسی( ترم 2 کاردانی فوریت )

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه ترم 4کاردانی فوریت


 

 

برنامه کارآموزی نشانه شناسی (ترم 3 کارشناسی پیوسته مامایی )

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه نوزادان ویژه (ترم 7 کارشناسی پیوسته مامایی)

 

 

برنامه کار آموزی در عرصه نوزادان ویژه (ترم 4 کارشناسی ناپیوسته مامایی)

 

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت مامایی(ترم 4 کارشناسی ناپیوسته مامایی)

جستجو