دفتر توسعه آموزش دانشكده

 دفتر توسعه آموزش ( Educational Development Office: EDO )  دانشكده، مسئوليت  ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC  ، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، آموزش اساتید ، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.

 

ساختار (EDO)

دفاتر توسعه آموزش تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت و کمیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل می شود و اعضای آن عبارتند از:

- مسئول EDO                                                    - معاون آموزشی دانشکده

- معاون پژوهشی دانشکده                                         - مدیران گروه های آموزشی

- مسئول تحصیلات تکمیلی                                      - حداقل سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده

 

مأموريت و اهداف تشکیل (EDO)

ماموریت دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان یکی از مجموعه های دانشکده پرستاری و مامایی ارتقای کمی و کیفی فرآیند آموزش مي باشد. دفتر توسعه آموزش با همكاري اعضاء هيات علمي و كارشناسان دانشکده و دانشگاه و با استفاده از يافته‌هاي پژوهش‌هاي آموزشي در باره چگونگي بهبود كيفيت آموزشي و به كار بردن برنامه ريزي در نظام آموزشي، به بازانديشي، بازسازي و بازآفريني اين نظام مي پردازد. لذا براي نيل به اين اهداف فعاليت‌هاي خود را عمدتا در محورهاي زير متمركز نموده است:

  • توسعه فلسفه های نوین در حیطه های آموزش پزشکی
  • توانمندسازی اعضاء هیأت علمی در حیطه آموزش علوم پزشکی منطبق بر استانداردهای موجود
  • تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی براساس نیازهای جامعه
  • سازماندهی، هدایت، نظارت و انجام پژوهش های مرتبط با آموزش پزشکی
  • سازماندهی، هدایت، نظارت و اجرای سنجش دانشجویان و برنامه های آموزشی

 

محورهای کلی وظایف EDO

 

1.ارائه مشاوره و مشارکت در تدوين و بازنگري برنامه ريزي آموزشي از قبیل: تدوين برنامه آموزشی (curriculum)، طرح دوره (course plan)، طرح درس، log book و . . .).

2. ارتقا توانمندی اعضاء هيات علمي دانشکده در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی و برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز اساتید

3. ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران، اعضاء هیات علمی و فرآیندهای آموزش در دانشکده.

4. ارائه مشاوره به دانشجويان در زمينه روش‌هاي نوين ياددهي و يادگيري، برنامه ريزي آموزشي و پژوهش هاي مرتبط.

5. مشاركت در تدوين و بازبيني برنامه‌هاي آموزشي براي راه اندازي رشته‌هاي جديد در دانشکده.

6. هدايت پروژه اعتبار بخشي برنامه هاي آموزشي (مورد تاكيد وزارت متبوع) و مشاركت در تدوين و اجراي فرآيند ارزشيابي دروني و بيروني گروه ها

7. ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش (انجام مطالعات كاربردي در زمينه ارتقا و توسعه روشهاي نوين آموزش و ارزشيابي و موضوعات كاربردي در آموزش نظير تئوريهاي نوين يادگيري- مهارت هاي ارتباطي- نياز سنجي آموزشي و . . .).

8. - مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضای هیئت علمی و جذب نظرات آنها

9. تقویت و تجهیز کتابخانه دانشکده و دفتر توسعه با هدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی

10. برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پژشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد.

11. ارائه مشاوره در زمینه اجرای روشهای نوین آموزشی و مشاوره مطالعه برای توسعه آموزش.

12. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروه های آموزشی.

 

 

جستجو