شماره: 15171
1396/10/16
برگزاری جلسه کمیته امتحانات دردانشکده پرستاری ومامایی

صبح روزچهارشنبه مورخ 13/10/96 ، جلسه کمیته امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97- 96   با حضوراعضاء کمیته امتحانات ومسئولین دانشکده پرستاری ومامایی درمحل دفترریاست محترم دانشکده تشکیل گردید . دراین جلسه پیرامون ارتقاء کیفیت نحوه برگزاری امتحانات بحث وتبادل نظرصورت گرفت .
حق انتشار محفوظ است ©