شماره: 15172
1396/10/16
برگزاری کارگاه جهت پرسنل درمانی بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)

صبح روز شنبه مورخ 16/10/96 ، کارگاه پرسنلی توسط اعضای هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده پرستاری ومامایی با مجوز اداره آموزش مداوم جهت پرسنل درمان بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) برگزار گردید .

حق انتشار محفوظ است ©