شماره: 15201
1396/10/19
بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزشی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

صبح روزشنبه مورخ 16/10/96 ، توسط مدیر گروه پرستاری از وضعیت آموزش بالینی   دانشجویان پرستاری وهمچنین وضعیت پاویونهای آنها دربیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) بازدید بعمل آمد.

حق انتشار محفوظ است ©