شماره: 15204
1396/10/19
برگزاری آزمون پایان کارآموزی دانشجویان مامایی

صبح روز یکشنبه مورخ 17/10/96، توسط مدیر گروه مامایی وبا حضور نماینده مرکزتوسعه آموزش دانشگاه (واحد ارزشیابی ) سرکار خانم پالیزبان آزمون پایان کارآموزی دانشجویان درعرصه مامایی ترم هفتم برگزار گردید .     
حق انتشار محفوظ است ©