شماره: 15478
1396/11/17
برگزاری شورای گروه مامایی در دانشکده پرستاری ومامایی

صبح روزدوشنبه مورخ 16/11/96  ، شورای گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی و مربیان آموزشی گروه با هدف بررسی مشکلات آموزشی گروه یادآوری وتاًکید در خصوص قوانین ومقررات حاکم بر کارآموزیها در محل دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید .

حق انتشار محفوظ است ©