شماره: 15506
1396/11/23
برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی(21/11/96 لغایت 25/11/96)

-نهایی کردن طرح درس و دوره ی اساتید و تحویل به نمایندگان دانشجویان ( شنبه 21/11/96)

-بازدید معاون مدیرگروه پرستاری از فیلدآموزشی (شنبه عصر 21/11/96)

-بازدید معاون آموزشی پژوهشی دانشکده از فیلدهای آموزشی( دوشنبه 23/11/96)

-جلسه با نمایندگان دانشجویان ( دوشنبه 23/11/96)

- بازدید از کارآموزی های دانشجویان مامایی توسط معاون مدیرگروه ( دوشنبه 23/11/96)

-گزارش واحدهای اعضای گروه مامایی جهت صدور ابلاغ ( دوشنبه 23/11/96)

-ارائه گزارش کارگروههای طرح تحول آموزش ( سه شنبه 24/11/96  ساعت 30/12 )

-بازدید ریاست دانشکده از فیلد آموزش بالینی ( سه شنبه 24/11/96)

-جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود (پرستاری، مامایی و فوریت پزشکی) (سه شنبه 24/11/96 ساعت 30/11)

- پرینت کارنامه نیمسال اول کلیه دانشجویان و استخراج دانشجویان دارای افت و پیشرفت تحصیلی ( چهارشنبه 25/11/96)

-پیگیری برگزاری جلسه گروه پرستاری (چهارشنبه 25/11/96 ساعت 12)

-نهائی کردن و تکمیل اطلاعات مربوط به لاگ بوک الکترونیک( در طول هفته جاری)

-پیگیری دفاع از پروپوزال خانم زینب رحیمی ( در طول هفته جاری)

حق انتشار محفوظ است ©