شماره: 15513
1396/11/23
بازدید معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی از فیلد های آموزش بالینی

روز دوشنبه مورخ 23/11/96 ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده به منظور بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان مامایی، از بخش های مختلف بیمارستان آیت الله طالقانی (ره) بازدید نمودند.
حق انتشار محفوظ است ©