شماره: 15517
1396/11/24
برگزاری جلسه شورای نمایندگان دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی

با توجه به شروع نیمسال تحصیلی 97- 96، روز دوشنبه مورخ 23/11/96 جلسه شورای نمایندگان دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی درمحل دفتر ریاست محترم دانشکده و با حضور مسئولین این دانشکده و نمایندگان دانشجویان گروههای مختلف پرستاری ،مامایی و فوریت پزشکی برگزار گردید . در این جلسه نمایندگان مسایل و مشکلات موجود در گروههای خود را مطرح نمودند و توسط مسئولین تصمیمات لازم جهت رفع مشکلات فوق اتخاذ گردید .
حق انتشار محفوظ است ©