شماره: 15937
1397/01/19
برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 18/1/97 لغایت 22/1/97 )

- تنظیم برنامه کارآموزی درعرصه دانشجویان بیمارستان ولی عصر ( عج ) دره شهر ( شنبه 18/1/97 )
- تنظیم تقویم جلسات شورای آموزشی- تحصیلات تکمیلی و نمایندگان و درج در سایت دانشکده ( شنبه و یکشنبه 18و 19/1/97 )
- بازدید مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی ( یکشنبه 19/1/97 )
- برنامه ریزی کارگاه کارکنان در سال 1397 ( یکشنبه 19/1/97 )
- بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی ( دوشنبه 20/1/97 )
- تهیه و تنظیم تقویم برگزاری جلسات گروه پرستاری ( دوشنبه 20/1/97 )
- پیگیری تکمیل قراردادهای حق التدریس مدرسین غیر هیئت علمی در ترم جاری( دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه 20و 21 و 22 /1/97 )
- تنظیم تقویم برگزاری کارگاه های توانمند سازی دانشجویان ارشد پرستاری با همکاری EDO ( سه شنبه 21/1/97 )
- بازدید ریاست دانشکده از فیلد آموزش بالینی ( سه شنبه 21/1/97 )
- جلسه دفاع از عنوان و دفاع از پروپوزال دانشجویان ارشد پرستاری ( ساعت 5/11 سه شنبه 21/1/97 )
- برگزاری سمینار دانشجویی ( خونریزیهای غیر طبیعی رحم ) ( سه شنبه 21/1/97 )
- برنامه ریزی کارگاه های سالانه دانشجویان در سال 1397 ( در طول هفته جاری )


حق انتشار محفوظ است ©