شماره: 15939
1397/01/19
حضور دانشجویان درعرصه مامایی در کلاس آمادگی برای زایمان درمرکز بهداشت شهرستان ایلام

صبح روز چهارشنبه مورخ 23/12/96 دانشجویان در عرصه مامایی با حضورمربی آموزشی    گروه مامایی سرکار خانم منصور پوردریک جلسه ازجلسات کلاسهای آمادگی برای زایمان زنان باردار واقع درمرکز بهداشت شهرستان ایلام شرکت نمودند .
حق انتشار محفوظ است ©