شماره: 15984
1397/01/26
برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری 25/1/97 لغایت 29/1/97 )

- جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده     ( ساعت 11/30  یکشنبه   26/1/97  )

- بازدید مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان ( ساعت 10-12 یکشنبه 26/1/97)

- جلسه نمایندگان دانشجویان با مسئولین دانشکده   ( ساعت 12/30  دوشنبه  27/1/97  )

- برگزاری کارگاه ( مشاوره در مامایی) جهت کارکنان مامایی (دارای امتیازآموزش مداوم) ( ساعت 12-10 دوشنبه 27/1/97)

- بازدید از مراکز آموزشی درمانی در فیلدهای کارآموزی دانشجویان ارشد پرستاری   (  دوشنبه  27/1/97 )

- تدوین نهایی برنامه عملیاتی دانشکده در سال  97 ( دوشنبه 27/1/97)

- نشست کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده با معاون آموزشی و مدیر آموزش  ( ساعت 12/30تا 13/30  سه شنبه  28/1/97 )

- بازدید ریاست دانشکده از فیلد آموزش بالینی    ( سه شنبه  28/1/97 )

- پیگیری مصوبات شورای آموزشی و نمایندگان و انجام مکاتبات لازم   ( سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29/1/97 )

- بررسی مصوبات شورای مدیران با حضور مسئولین دانشکده   ( چهارشنبه 29/1/97  )

- جلسه کار گروه تربیت نیروهای حد واسط       (12/30تا  13/30  چهارشنبه 29/1/97 )

- پیگیری برنامه کارآموزی سالمندی سالم و فعال و هماهنگی با مراکز آموزشی درمانی  ( در طول هفته جاری )

- تنظیم برنامه کارآموزی سالمندی 3 و هماهنگی مراکز آموزش درمانی (  در طول هفته جاری )

- بازدید از مراکز آموزشی و درمانی در فیلدهای کارآموزی دانشجویان کارشناسی و کاردانی ( در طول هفته جاری )

- پیگیری قراردادهای نیروهای حق التدریس ( در طول هفته جاری )

- به روز رسانی وب سایت دانشکده طبق برنامه مشخص شده ( در طول هفته جاری)

حق انتشار محفوظ است ©