شماره: 16005
1397/01/27
بازدید مدیر گروه مامایی ازفیلد آموزش بالینی

صبح روز یکشنبه مورخ 26/1/97 ، توسط مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی دربیمارستان آیت آ... طالقانی با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
حق انتشار محفوظ است ©