شماره: 16007
1397/01/27
برگزاری سمینار دانشجویی « اداره خونریزیهای زایمانی » در گروه مامایی

روز یکشنبه مورخ 26/1/96 ، سمینار دانشجویی « اداره خونریزیهای زایمانی » توسط دانشجویان در عرصه مامایی ترم هشت درمحل کلاس آموزشی بیمارستان آیت ا... طالقانی (ره) با حضور مدیر گروه مامایی ومربیان آموزشی گروه مامایی برگزارگردید .  
حق انتشار محفوظ است ©