شماره: 16340
1397/02/26
بازدید مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی از بیمارستان امام خمینی ( ره)

روز شنبه مورخ 22/2/97 ، ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی به همراه معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده و معاون مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی در بیمارستان امام خمینی ( ره) بازدید نمودند.
حق انتشار محفوظ است ©