شماره: 16343
1397/02/26
بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی

روز یکشنبه مورخ 23/2/97 ، مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) بازدید نمودند در این بازدید وضعیت کارآموزی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت .
حق انتشار محفوظ است ©