شماره: 16345
1397/02/26
بازدید معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی و دیران گروه پرستاری و مامایی از بیمارستان شهدای زاگرس

صبح روز سه شنبه مورخ 25/2/97، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی و مدیران گروه پرستاری و مامایی از بیمارستان شهدای زاگرس بازدید نمودند.
حق انتشار محفوظ است ©