شماره: 16348
1397/02/26
بازدید مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی

صبح روز یکشنبه مورخ 23/2/97، توسط مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی در بیمارستان آیت ا.. طالقانی با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد.
حق انتشار محفوظ است ©