شماره: 16552
1397/03/12
برگزاری گارگاه آموزشی ( آی یو دی گذاری ) در دانشکده پرستاری و مامایی

صبح روز سه شنبه  مورخ 8/3/97، کارگاه آموزشی توسط اعضاء هیئت علمی گروه مامایی جهت دانشجویان در عرصه مامایی ترم 8 در محل کلاسهای دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید .
حق انتشار محفوظ است ©