شماره: 16554
1397/03/12
بازدید مسئولین دانشکده پرستاری ومامایی از فیلد آموزش بالینی دانشجویان

صبح روز چهارشنبه  مورخ 9/3/97، توسط معاون محترم آموزشی وپژوهشی دانشکده و مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی دانشجویان در بیمارستانهای  آیت ا... طالقانی و شهید مصطفی خمینی (ره)  با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
حق انتشار محفوظ است ©