شماره: 16611
1397/03/21
برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی جهت دانشجویان پرستاری در دانشکده پرستاری ومامایی

صبح روز شنبه مورخ 19/3/96،کارگاه مهارتهای ارتباطی جهت دانشجویان در عرصه پرستاری با سخنرانی خانم دکتراطاقی در محل دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید .
حق انتشار محفوظ است ©