شماره: 23029
1398/02/23
برگزاری شورای گروه مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی

روز شنبه 21/2/98 جلسه گروه مامایی با حضور اعضای هیئت علمی مامایی در دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید در این جلسه اعضاتی حاضر به بیان مسائل موجود در گروه پرداختند.

روز شنبه 21/2/98 جلسه گروه مامایی با حضور اعضای هیئت علمی مامایی در دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید در این جلسه اعضاتی حاضر به بیان مسائل موجود در گروه پرداختند.

حق انتشار محفوظ است ©