شماره: 24574
1398/06/27
برگزاری کارگاه آموزشی محاسبات دارویی جهت دانشجویان پرستاری پیش از ورود به عرصه

روز چهارشنبه 27/6/98کارگاه آموزشی محاسبات دارویی جهت دانشجویان پرستاری پیش از ورود به عرصه در محل دانشکده پرستاری و مامایی توسط سرکار خانم حدیث نظری عضو هیئت علمی بالینی دانشکده برگزار گردید.

روز چهارشنبه 27/6/98کارگاه آموزشی محاسبات دارویی جهت دانشجویان پرستاری پیش از ورود به عرصه در محل دانشکده پرستاری و مامایی توسط سرکار خانم حدیث نظری عضو هیئت علمی بالینی دانشکده برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©