شماره: 30223
1399/06/04
برگزاری اولین جلسه اتاق فکر دانشکده پرستاری و مامایی

روز یکشنبه 2/3/99 جلسه اتاق فکر دانشکده پرستاری و مامایی با حضور اعضای اتاق فکر دانشکده در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید. در این جلسه در ارتباط با توسعه آموزش پزشکی،آموزش پاسخگو و ارائه مراقبت های سلامت در سطح جامعه بحث و تبادل نظر گردید و پیشنهاد شد با نیازسنجی و بررسی موارد مورد نیاز عموم مردم،آموزش ها در سطح جامعه در قالب کارگاه، میز سلامت و برنامه های آموزشی اجرا گردد.

روز یکشنبه 2/3/99 جلسه اتاق فکر دانشکده پرستاری و مامایی با حضور اعضای اتاق فکر دانشکده در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید. در این جلسه در ارتباط با توسعه آموزش پزشکی،آموزش پاسخگو و ارائه مراقبت های سلامت در سطح جامعه بحث و تبادل نظر گردید و پیشنهاد شد با نیازسنجی و بررسی موارد مورد نیاز عموم مردم،آموزش ها در سطح جامعه در قالب کارگاه، میز سلامت و برنامه های آموزشی اجرا گردد.

حق انتشار محفوظ است ©