شماره: 30392
1399/06/15
برگزاری جلسه تفاهم نامه آموزشی بین دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان شهدای زاگرس

روز شنبه 15/6/99 جلسه تفاهم نامه دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان شهدای زاگرس، با حضور معاون آموزشی دانشکده،مدیرگروه پرستاری و مسئولین بیمارستان شهدای زاگرس به منظور نحوه برگزاری کارآموزی ها در بیمارستان شهدای زاگرس برگزار گردید.

روز شنبه 15/6/99 جلسه تفاهم نامه دانشکده پرستاری و مامایی و بیمارستان شهدای زاگرس، با حضور معاون آموزشی دانشکده، مدیرگروه پرستاری و مسئولین بیمارستان شهدای زاگرس به منظور نحوه برگزاری کارآموزی ها در بیمارستان شهدای زاگرس برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©